Logo
0 ks
za
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
  1. Úvod
  2. OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro podnikající osoby pro velkoobchodní prodej

pro nákup a prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu provozovaného na internetové adrese www.velkoobchod-Kukadloo.cz

 

I.         ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.         Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě

www.velkoobchod-kukadloo.cz , jehož provozovatelem je :

-PINAKO PRODUCTION s.r.o.- výrobce softshellového oblečení, plátce DPH, se sídlem U Požáru 207, IČO: 02889013, DIČ: CZ02889013

-Lucie Pilnajová, výrobce softshellových a ostatních textilních výrobků, není plátce DPH, se sídlem U Požáru 207, 25162 Mukařov, IČO 87922924

-Jana Kolumpková, výrobce softshellových a o ostatních textilních výrobků, není plátce DPH, se sídlem Velký Újezd 133, 277 35 Mšeno, IČO 01361775

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují vzájemná práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím, který je podnikatel a vlastní platné živnostenské oprávnění.

2.         Prodávající stanovil minimální výši počtu odběru kusů zboží na 15, tak, aby platily velkoobchodní ceny a podmínky.

3.         Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v individuální kupní smlouvě. Odchylná ujednání v individuální kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

4.         Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Změna obchodních podmínek se stává platnou okamžikem jejího zveřejnění na webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

II.        UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 

1.         Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží, včetně DPH. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2.            Informace o nákladech spojených s dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.         Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí informativním emailem, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen ,,elektronická adresa kupujícího“).

4.         Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné a pravdivé.

5.         Uzavřením objednávky, tj. kupní smlouvy vzniká prodávajícímu závazek dodat kupujícímu sjednané zboží a převést na něj vlastnické právo k tomuto zboží a kupujícímu závazek zaplatit prodávajícímu kupní cenu dle sjednaných platebních podmínek a dodané zboží převzít.

6.         Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na obsahu kupní smlouvy (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně, elektronicky či telefonicky).

7.         Uzavřením kupní smlouvy kupující výslovně potvrzuje, že si je vědom toho, že tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást kupní smlouvy, a že se s těmito obchodními podmínkami detailně seznámil. Tyto obchodní podmínky jsou k dispozici na webovém rozhraní obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

III.      KUPNÍ CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1.         Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny na webovém rozhraní obchodu jako konečné, (cena bez dph, výše dph, cena celkem s dph) a všech souvisejících poplatků. Ceny nezahrnují náklady na dopravu zboží a zahrnují velkoobchodní slevy.

2.         Kupní cena zboží bude dohodnuta v každé kupní smlouvě s tím, že výše takové kupní ceny bude odpovídat kupní ceně příslušného zboží uvedeného na webovém rozhraní obchodu v době odeslání objednávky kupujícím. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.         Způsob úhrady kupní ceny a nákladů spojených s dodáním zboží bude sjednán v kupní smlouvě, a to v návaznosti na volbu kupujícího učiněnou v objednávce, kdy kupující má možnost volby z následujících variant platby:

a)         na dobírku - při převzetí zboží od přepravce, v místě určeném kupujícím v objednávce

b)         bezhotovostně bankovním převodem na účet prodávajícího.  č.ú., které sdělí prodávající kupujícímu v potvrzujícím emailu

 

Prodávající si vyhrazuje právo dle uvážení požadovat zálohovou platbu nebo v případě objednání většího množství zboží zakázku rozdělit do více subdodávek.

 

4.         Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

5.         V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.

6.         Při platbě bankovním převodem bude prodávajícím zaslán na elektronickou adresu kupujícího email s číslem účtu a variabilním symbolem. Kupující je v takovém případě povinen při úhradě bezhotovostním převodem uvést variabilní symbol platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího, zboží bude v tomto případě expedováno až po připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Kupující je povinen cenu v případě bezhotovostního převodu zaplatit nejpozději do 3 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy (odeslání objednávky). V případě, že nebude v této době kupní cena uhrazena, zaniká kupní smlouva den následující po uplynutí této lhůty.

7.        Při platbě bankovním převodem vystaví daňový doklad prodávající kupujícímu po uhrazení celkové kupní ceny a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího nebo v tištěné podobě spolu se zbožím.

8.         Při platbě na dobírku vystaví daňový doklad prodávající kupujícímu a  v tištěné podobě ho zašle  kupujícímu spolu se zbožím.

9. Podmínky stanovující prodejní ceny našich obchodních partnerů

- pro prodej v kamenných prodejnách nestanovujeme min. , ani max. prodejní cenu našich výrobků
- pro prodej na internetových stránkách stanovujeme min. prodejní cenu shodnou s cenou na našich webových stránkách www.kukadloo.cz.

10. Vyhrazujeme si  právo výhradního prodeje výrobků značky Kukadloo.cz na bazarovém rozhraní "MIMIBAZAR.CZ".

 

IV.      ZPŮSOB DOPRAVY A DODACÍ PODMÍNKY

1.         Prodávající dodává zboží kupujícímu prostřednictvím některého z následujících přepravců: České Pošty nebo PPL, kterého si kupující zvolí v rámci své objednávky, a to na adresu uvedenou kupujícím v jeho objednávce.  Všichni uvedení přepravci umožňují platbu při převzetí zboží (na dobírku).

2.         Dodání zboží je realizováno pouze v pracovní dny, a to v termínech dle informací sdělených v potvrzovacím emailu od prodávajícího. V případě bezhotovostní platby kupní ceny za zboží na účet prodávajícího počne tato dodací lhůta běžet až poté, co bude příslušná částka připsána na bankovní účet prodávajícího.  Pokud by ve výjimečných případech došlo ke zpoždění zásilky (vánoční období, sezónní výprodeje, aj. …), bude prodávající kupujícího o takovém zpoždění bezprostředně informovat. V tomto případě má kupující právo od smlouvy odstoupit.

3.         Zboží dodávané prostřednictvím přepravce je vždy prodávajícím zabaleno do ochranných obalů způsobem obvyklým, tak aby se předešlo poškození zboží.

4.         V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, nebo v případě neposkytnutí dostatečné součinnosti kupujícím k uskutečnění předání zboží, je prodávající oprávněn požadovat náhradu důvodně vynaložených nákladů spojených s takovým opakovaným doručováním, a to zejména poplatek za náklady za opakované doručování, resp. dodání s jiným způsobem doručení a dále smluvní pokutu ve výši 100,- Kč za každé takové opakované doručení z důvodu ležícího na straně kupujícího. Tyto dodatečné náklady spojené s doručováním podle věty předcházející uhradí kupující prodávajícímu v termínu, uvedeném v dopise nebo emailu, který zašle prodávající kupujícímu.

5.         Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě zjištění jakýchkoliv vad je vytknout do dodacího listu přepravce. V případě shledání důvodného porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky, nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. V tomto případě kupující je povinen tuto skutečnost bez prodlení nahlásit kupujícímu. Prodávající v takovém případě není oprávněn požadovat náhradu nákladů podle odst. 6 tohoto článku od kupujícího. Podpisem dodacího listu přepravce a převzetím zboží kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.

V.        NÁKLADY NA PŘEPRAVU ZBOŽÍ

1.         Cena za dodání zboží prostřednictvím některého z přepravců podle čl. V. těchto obchodních podmínek, kterou je kupující povinen uhradit současně s kupní cenou zboží, činí:

a)      Českou poštou při objednávce do 10.000 Kč – 120 Kč

b)      Českou poštou na dobírku – poštovné plus 40 Kč dobírka

c)      PPL – při platbě bankovním převodem  – 110,- Kč

d)      PPL – při platbě na dobírku – dopravné + dobírka 60 Kč

e)      CENY ZA POŠTOVNÉ a DOPRAVU jsou uvedeny bez DPH, o které bude odpovídající částka navýšena

VI.     ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

1.         Na dodané zboží poskytuje prodávající kupujícímu záruku za jakost v délce 24 měsíců (dále jen ,,záruční doba“). Záruční doba počíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním.

 

2.  Kupující je povinen postupovat při reklamaci tímto způsobem:

Pokud je reklamované zboží konečným zákazníkem již opotřebené, je kupující povinen nabídnout konečnému zákazníkovi opravu takového výrobku a je povinen výrobek neprodleně odeslat prodávajícímu k posouzení.

Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží, aby mohlo být posouzeno a reklamace byla prodávajícím uznána jako opodstatněná. Reklamace nemusí být uznána, pokud reklamovaná vada není výhradně chybou, způsobenou výrobcem materiálu, či výrobcem zboží a je např. způsobena  neopatrným zacházením s výrobkem nebo jiným znehodnocením výroku ze strany  kupujícího , či jiné třetí osoby nebo běžným opotřebením výrobku.

V případě uznané reklamace neopravitelné vady výrobku je prodávající povinen vrátit kupujícímu stejnou finanční částku, za kterou kupující výrobek od prodávajícího koupil nebo doručení nového totožného výrobku kupujícímu.

V případě uznané reklamace opravitelné vady výrobku je prodávající povinen výrobek opravit a to ve lhůtě 25 dnů od uznání reklamace.

V případě uznané reklamace prodávajícím, je prodávající povinen uhradit kupujícímu náklady s dopravou, vynaložené při odeslání reklamovaného zboží kupujícímu.

Kupující je povinen odeslat reklamované zboží kupujícímu pouze prostřednictvím České pošty a to nejlevnější  možnou službou, která nabízí pojištění přepravovaného zboží.

 

3.         Kupující je povinen přizpůsobit zboží přepravě, kterou při reklamaci zvolil, tedy zejména opatřit zboží ochranným obalem tak, aby nedošlo při přepravě k poškození.

4.         Zboží bude ve lhůtě pro vyřízení reklamace zasláno na adresu uvedenou zákazníkem, případně, nebude-li tato adresa uvedena, bude zasláno na dodací adresu uvedenou pří objednávce zboží. Pokud si kupující nepřevezme zboží na adrese uvedené v reklamačním protokole či na dodací adrese, má prodávající nárok na náklady odpovídající opakovanému dodání zboží a/nebo poplatek za uskladnění stanovený dle platných předpisů.

VII.   ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A JEJÍ ZRUŠENÍ

  1. Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že objednané zboží nebude možné dodat pro nemožnost plnění, zejména nebude-li zboží dostupné na skladě prodávajícího. O této skutečnosti je povinen prodávající kupujícího bezprostředně, nejpozději do 5 dnů ode dne uzavření smlouvy, informovat. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu uhrazenou cenu zboží včetně ceny dopravy.

 

VIII.OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.      Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího. Více informací k takovému zpracování najdete na úvodní stránce webu www.kukadloo.cz v kategorii „ Ochrana osobních údajů“.

 

IX.        INFORMACE K NABÍZENÝM VÝROBKŮM

1.  Výrobky s názvem "členka" nebo "čelenko-šátek"  je nutné objednávat v min. množství 5 ks celkem. Množství 5 ks je možné kombinovat z libovolných nabízených provedení, tedy není nutné objednávat 5 ks od jedné barvy.  Těchto 5ks výrobků je považováno za 1 položku z povinných 15 položek k přijetí objednávky.

 

X.        ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.         Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na webových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem a toto právo je právem rozhodným. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

2.         Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím nebo službami a se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

3.         Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

4.         Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1.5.2014

 

 

 

VELKOOBCHODNÍ PRODEJ KUKADLOO.CZ
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz